Дипломне проектування 2017/18 н.р.


2017/2018 рік

Графік захисту студентів кафедри ТК ФІОТ за напрямками підготовки

Рівень підготовки Спеціальність Комісія Дати захисту
Спеціаліст 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ЕК №12.23

з 18.12.2017

по 22.12.2017

418 ауд. початок о 14.00

Магістр

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

ЕК №12.14

з 21.05.2018

по 25.05.2018

Бакалавр

6.050201 «Системна інженерія»

ЕК №12.12

 

з 18.06.2018

по 22.06.2018

Бакалавр 6.050103 «Програмна інженерія» ЕК №12.13

з 18.06.2018

по 22.06.2018

 


ЗАХИСТ МАГІСТРІВ

Графік захисту магістрів кафедри ТК ФІОТ

за спеціальністю  151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» ЕК №12.14

Наказ №885-с від 12.03.18

 

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

19.04

Передзахист

09:00

418-18

21.05

12.14

09:00

418-18

22.05

12.14

09:00

418-18

23.05

12.14

09:00

418-18

24.05

12.14

09:00

418-18

25.05

12.14

09:00

418-18

26.05

12.14

09:00

418-18

При собі мати:

 1. рецензію (з підписом та печаткою);
 2. відгук керівника (з підписом);
 3. пояснювальну записку з додатками друкованому вигляді;
 4. презентацію  в електронному вигляді.

Присутність керівника ОБОВ’ЯЗКОВА !!!

 


 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Комп'ютеризовані та робототехнічні системи

Навчальна група ІК-61м

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові студента Тема дипломного  проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)
1 БОНДАР Антон Анатолійович Комплексний підхід до проектування онлайн аналітичних систем зі сховищем даних Comprehensive approach to designing online analytical systems with data warehouse Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
2 БУГАЙ Андрій Андрійович

Методи створення адаптивного інтерфейсу користувача з використанням мікросервісної архітектури

Methods of creating an adaptive user interface using micro-server architecture

Старший викладач, к.т.н., Олійник В.В.
3 ВІТЮК Альона Євгеніївна

Система тривимірної реконструкції об'єкта для розрахунку параметрів захватного пристрою

The system of three-dimensional object reconstruction for calculation parameters of the grabing device

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
4 ВОРОНЦОВ Павло Павлович

Комплексний підхід до організації вибору дисциплін студентами ЗВО

Comprehensive approach to organizing HEE students choice of disciplines

Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
5 ГОМОНОВ Віталій Олександрович

Базовий компонент системи керування розумним домом

The basic component of a smart home management system

Доцент, к.т.н., доцент, Ліхоузова Т.А.
6 ДИМИТРОВ Олексій Євгонович

Систeма управління рeсурсами Hadoop кластера при обробці вeликих даних

The Hadoop cluster resource management system for big data processing

Доцент, к.т.н., доцент, Ліхоузова Т.А.
7 ЗЕЛІНСЬКИЙ Владислав Сергійович

Оптимізація швидкодії запитів до бази даних АБС АТ "Ощадбанк"

Optimization of the queries to JSC "Oschadbank" ABS database processing speed

Доцент, к.т.н., доцент, Крилов Є.В.
8 ІЩУК Олексій Андрійович

Інформаційна система збору та аналізу данних по підготовці фахівців

Information system for collecting and analyzing data on specialists training

Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
9 КИЦМЕН Дмитро Романович

Система збереження даних, що забезпечує гарантовану доступність, послідовну цілісність даних та географічно розподілені вузли для аналітичних систем

Data storage system that ensures guaranteed availability, consistent data integrity and geographically distributed nodes for analytic systems

Старший викладач, к.т.н., Сирота О.П.
10 КЛЕЙМЕНОВ Роман Сергійович

Кешування малозмінних даних в комп’ютеризованих системах на основі SQL інтерфейсу мови програмування Java

Caching underchangeable data in computer systems based on the SQL interface of the programming language Java

Доцент, к.т.н., доцент, Ліхоузова Т.А.
11 КОЛЯДА Олександр Юрійович

Інтелектуальна система управління персоналом

Smart staff management system

Доцент, к.т.н., доцент, Чумаченко О.І.
12 ЛЮБІВІЙ Андрій Ігорович

Система моделювання поведінки руки за допомогою технологій візуального розпізнавання

The system for the hand behavior modeling with the use of visual recognition technologies

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
13 МАГДИЧ Богдан Валентинович

Автоматизація процесу перевірки структурованих документів на плагіат

Automatization of the process of verifying structured documents for plagiarism

Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
14 МУЗИЧЕНКО Владислав Ігорович

Розпізнавання переломів кінцівок людського тіла по знімках рентген за допомогою нейронної мережі

Recognition of the human limbs fractures by X-ray images using a neural network

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
15 ОПАШНЯНСЬКИЙ Марко Геннадійович

Оптимізація динамічних параметрів роботів вертикального переміщення

Dynamic parameters optimization of vertical displacement robots

Доцент, к.т.н., доцент, Поліщук М.М.
16 ОРЛЕНКО Сергій Петрович

Система інтелектуального розпізнавання потенційних злочинців з використанням методів комп’ютерного зору та згорткових нейронних мереж

Smart system of potential criminals recognition with the use of computer vision and convolutional neural networks

Доцент, к.т.н., доцент, Тимошин Ю.А.
17 ПАНТЕЛЄЄВ Олександр Сергійович

Методи візуального мультітрекінга об`єктів в реальному часі

Objects visual multitreking in real time methods

Старший викладач, к.т.н., Олійник В.В.
18 ПИЛИПЕНКО Павло Геннадійович

Розпізнавання груп людей при відео спостереженні

Groups of people recognition using video surveillance

Старший викладач, к.т.н., Олійник В.В.
19 РУСАКОВА Анастасія Володимирівна

Прогнозуючі моделі в системах підтримки прийняття рішень для мереж водопостачання

Predictive models in decision support systems for water supply networks

Доцент, к.т.н., доцент, Пасько В.П.
20 СВІЧИНСЬКИЙ Владислав Валерійович

Системи збору даних та прийняття рішень з пристроїв моніторингу в системі Smart City

Data acquisition and decision-making systems for Smart City monitoring systems

Доцент, к.т.н., доцент, Тимошин Ю.А.
21 СИДОРЕНКО Максим Анатолійович

Комплексний підхід до розробки програмного забезпечення організації навчального процесу вищого навчального закладу

Comprehensive approach to the software development for organizing of the higher educational establishment learning process

Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
22 СТАХОВ Ростислав Олександрович

Дослідження вразливостей стандарту аутентифікації JSON Web Token

JSON Web Token authentication standart vulnerability research

Старший викладач, к.т.н., Сирота О.П.
23 СУЯЗОВ Микита Сергійович

Моделювання та дослідження трансмісії крокуючого робота

Modeling and researching of the walking robot transmission

Доцент, к.т.н., доцент, Поліщук М.М.
24 ТІЛЬНЯК Юрій Ярославович

Діагностика технічного стану автомобіля за допомогою нейронної мережі

Diagnostics of the car technical condition using a neural network

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
25 ТІТКОВ Сергій Олегович

Система оптимального вибору топології штучних нейронних сіток з використанням генетичного алгоритму

The system of artificial neural networks topology optimal choice using a genetic algorithm

Доцент, к.т.н., доцент, Лісовиченко О.І.
26 ШИМАНСЬКИЙ Микола Олександрович

Система локалізації тексту на зображенні за допомогою нейронних мереж

System for localizing text on an image with the use of neural networks

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
27 ЯРИЧ Андрій Миколайович

Алгоритм вибору програмних засобів в системах хмарної технології

An algorithm for selecting software tools in cloud-based technology

Доцент, к.т.н., доцент, Ігнатенко В.М.


 

 

ЗАХИСТ БАКАЛАВРІВ

Графік захисту бакалаврів кафедри ТК ФІОТ

за напрямком 6.050201 «Системна інженерія» ЕК №12.12

Наказ №1153-с від 16.04.18 (стаціонар)

 

Наказ №1182-с від 19.04.18 (стаціонар - поновлення)

 

Наказ №1299 від 14.05.18   (заочна форма навчання)

 

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

15.05

Передзахист

09:00

418-18

16.06

12.12

09:00

418-18

18.06

12.12

09:00

418-18

19.06

12.12

09:00

418-18

20.06

12.12

09:00

418-18

21.06

12.12

09:00

418-18

22.06

12.12

09:00

418-18

23.06 12.12 09:00 418-18

При собі мати:

 1. рецензію (з підписом та печаткою);
 2. відгук керівника (з підписом);
 3. пояснювальну записку з додатками друкованому вигляді;
 4. презентацію  в електронному вигляді.

Присутність керівника ОБОВ’ЯЗКОВА !!!

 

Навчальна група ІК-41

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

БОЛКУНЕВИЧ

Владислав

Олександрович

Система управління роботом у типових ситуаціях в середовищі розумного дому

Старший викладач

Польшакова О.М.

2

ВАЩЕЙКІН

Кирило

Сергійович

Модуль САПР електромеханічних приводів ПР

Доцент

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

3

ВЄТОШКІН

Ігор

Володимирович

Web-орієнтована система обліку меблевої компанії

Доцент

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

4

ГАЙОВИЙ

Олександр

Анатолійович

Програмний пакет для аналізу методів прогнозування часових рядів з допомогою нейронних мереж

Асистент

к.т.н.

Дзінько Р.І.

5

ДИБАНЬ

Андрій

Васильович

Алгоритмічне та програмне забезпечення сеансового рівня інформаційної мережі

Завідувач кафедри

д.т.н., професор

Пархомей І.Р.

6

ДІДЕНКО

Дмитро

Віталійович

Інтерактивний мобільний додаток для торгівельно-розважального центру на базі операційної системи Android

(комплексна робота)

Старший викладач

Анікін В.К.

7

ЙОСИПІВ

Юрій

Любомирович

Сховище для збереження даних у вигляді часових рядів з компресією

(комплексна робота)

Асистент

к.т.н.

Дзінько Р.І.

8

КАНАЄВ

Олег

Юрійович

Оптимізація швидкодії вентиля XOR шляхом використання методів фотоніки

(комплексна робота)

Старший викладач

к.т.н.

Гуменний Д.О.

9

КІРЮХІНА

Людмила

Борисівна

Система класифікації зображень за кольоровою гамою

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

10

ЛИТВИНЮК

Денис

Васильович

Сховище для збереження даних у вигляді часових рядів з компресією

(комплексна робота)

Асистент

к.т.н.

Дзінько Р.І.

11

ЛІТВІН

Ілля

Денисович

Автоматизована підсистема обрахунку стажів працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Асистент

Максимюк А.В.

12

МАТЕРИКІН

Антон

Андрійович

Система моніторингу роботом розумного дому виконання сервісних функцій роботами-сателітами

Старший викладач

Польшакова О.М.

13

МЕЛІКОВ

Євгеній

Олексійович

Оптимізація швидкодії вентиля XOR шляхом використання методів фотоніки

(комплексна робота)

Старший викладач

к.т.н.

Гуменний Д.О.

14

МОРОЗ

Михайло

Олександрович

Підвищення ефективності топології штучної нейронної сітки з використанням генетичних алгоритмів

Доцент

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

15

МОТЧАНИЙ

Владислав

Вячеславович

Мобільний додаток інформаційно-пошукової системи підприємств України в системі IOs

Доцент

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

16

НІКОЛАЄВ

Артем

Валерійович

Модуль САПР захватів крокуючого робота

Доцент

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

17

НІКОНОВ

Олександр

Ігорович

Тестування Web-орієнтованої системи обліку викладачів і студентів учбового закладу

Старший викладач

Анікін В.К.

18

НОВОДРАНОВ

Артур

Сергійович

Web-орієнтована система обліку викладачів та студентів навчального закладу

Старший викладач

Анікін В.К.

19

ОДИНЕЦЬ

Тетяна

Анатоліївна

Система контролю нештатних ситуацій внутрішнього середовища розумного дому

Доцент

к.т.н., доцент

Остапченко К.Б.

20

ПОТАПОВ

Максим

Юрійович

Система моніторингу безпечного переміщення роботизованих пристроїв і систем в РД

Доцент

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

21

СИНЄГУБ

Олександр

Олександрович

Підсистема клімат-контролю в розумному домі

Доцент

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

22

СОКОЛЕНКО

Владислав

Сергійович

Автоматизований модуль проектування педіпуляторів робота

Доцент

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

23

СТЕНІН

Олександр

Сергійович

Енергоефективне автоматичне управління технологічними процесами в хімічному виробництві

Доцент

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

24

СУПРУНЕНКО

Сергій

Олександрович

Удосконалення архітектури автоматизованої системи Електронний кампус

Доцент

к.т.н., доцент

Мелкумян К.Ю.

25

ТРОЦЕНКО

Владислав

Вікторович

Система діагностики безпеки середовища розумного торгівельного центру

Доцент

к.т.н., доцент

Остапченко К.Б.

26

ФЕСЕНКО

Сергій

Андрійович

Frontend мобільного додатку інформаційно-пошукової системи підприємств України в системі Android

Доцент

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

27

ХОЛОЛОВИЧ

Катерина

Вікторівна

Мобільний додаток для відстеження стану пацієнтів на реабілітації

Доцент

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.


Навчальна група ІК-42

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

ГАРЬКАВИЙ

Сергій

Вікторович

Програмне забезпечення для сумісної роботи та взаємодії студентів навчальних груп університету. Серверна частина

Професор

д.т.н., професор Жураковський Б.Ю.

2

ГОРІЛИЙ

Андрій

Валентинович

Клієнтська частина Web додатку підприємства України інформаційно-пошукового порталу

Старший викладач Анікін В.К.

3

ДВОРСЬКИЙ

Володимир

Олегович

Автоматизована підсистема генерації наказів щодо надбавок та доплат працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського

(комплексна робота)

Асистент

Максимюк А В.

4

ДЕМ’ЯНОВА

Юлія

Олександрівна

Мобільний додаток для нагадування та контролю прийому медикаментів

Доцент

к.т.н., доцент

Ліхоузова Т.А.

5

ДУДАРЧУК

Микола

Васильович

Мережа доступу на базі технології XDSL

Професор

д.т.н., професор Жураковський Б.Ю.

6

ЖДАНОВ

Станіслав

Андрійович

Типові команди управління параметрами розумного дому, алгоритми їх реалізації та програмне забезпечення

Доцент

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

7

ЗАКАРАЄВ

Руслан

Рафік огли

Структурно-параметричний синтез ансамблю гібридних нейронних мереж

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

8

ІВАНЮК

Роман

Ігорович

Система розпізнавання роботом розумного дому типових команд, що подаються господарями у голосовій формі

Старший викладач Польшакова О.М.

9

КАЛЕВИЧ

Олександр
Володимирович

Створення Android додатку для системи пошуку підприємств України

Старший викладач Анікін В.К.

10

КАРАГОДІНА

Єлизавета

Георгіївна

Алгоритмічне та програмне забезпечення автоматизованої системи обробки та фільтрації зображень

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

11

КОЛОМОЄЦЬ

Сергій

Олексійович

Використання штучних нейронних сіток при вирішені задач прогнозування

Доцент

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

12

КОМІСАР

Максим

Володимирович

Модуль САПР приводу рекуперації енергії робота вертикального переміщення

Доцент

к.т.н., доцент

Поліщук М.М.

13

КУЛАКОВСЬКИЙ

Дмитро

Віталійович

Автоматизована підсистема генерації наказів, щодо зміни діяльності працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

(комплексна робота)

Асистент

Максимюк А.В.

14

ЛЕВКОВСЬКИЙ

Андрій

Олександрович

Вирішення задачі прийняття рішень методами штучного інтелекту на основі дерев поведінки з використанням методу оцінки корисності

Асистент

к.т.н.

Дзінько А.М.

15

МАНЧАК

Віктор

Володимирович

Система моніторингу та керування положенням сонячних панелей

Доцент

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

16

МЕЛЬНИЧУК

Ярослав

Олексійович

Автоматизація системи орієнтації сонячних панелей для збільшення їх енергоефективності

Доцент

к.т.н., доцент

Лісовиченко О.І.

17

МЕНЧИНСЬКИЙ

Олександр

Сергійович

Інтелектуальний аналіз невизначених і тупикових ситуацій робота РД, знаходження рішень

Доцент

к.т.н., доцент

Тимошин Ю.А.

18

НЕДОЛУЖКО

Владислав

Валентинович

Мережа доступу на базі технології Ethernet

Професор

д.т.н., професор Жураковський Б.Ю.

19

ПЕТРУНІВ

Орест

Романович

Мобільна система відеоспостереження стану та об’єктів навколишнього середовища розумного дому

Доцент

к.т.н., доцент

Остапченко К.Б.

20

РИБЧИНСЬКИЙ

Валерій

Євгенович

Структурно-параметричний синтез ансамблю гібридних нейронних мереж

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

21

РОМАНЕНКО

Нікіта

Сергійович

Інтерактивний мобільний додаток для торгівельно-розважального центру на базі операційної системи Android

(комплексна робота)

Старший викладач Анікін В.К.

22

САВЧУК

Тихон

Олександрович

Система інтерпретації отриманих типових завдань і планування їх виконання роботом розумного дому

Старший викладач Польшакова О.М.

23

СОПІЛЬНЯК

Олександр

Анатолійович

Програмне забезпечення для сумісної роботи та взаємодії студентів навчальних груп університету. Клієнтська частина

Професор

д.т.н., професор Жураковський Б.Ю.

24

СТАРОВОЙТЕНКО

Олексій

Володимирович

Серверна частина Web додатку підприємства України інформаційно-пошукового порталу

Доцент

к.т.н., доцент

Крилов Є.В.

25

СТЕБЕЛЬСЬКИЙ

Антон

Юрійович

Система збору інформації про переміщення, виконання команд, стан самодіагностики робота РД

Старший викладач Польшакова О.М.

26

ТКАЧ

Роман

Анатолійович

Автоматизована підсистема генерації наказів, щодо зміни діяльності працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського

(комплексна робота)

Асистент

Максимюк А.В.

27

ХАРЛАМПОВ

Іван

Володимирович

Алгоритмічне та програмне забезпечення автоматизованої системи обробки та фільтрації зображень

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

28

ШЕВЧЕНКО

Микола

Олександрович

Автоматизована підсистема генерації наказів щодо надбавок та доплат працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського

(комплексна робота)

Асистент

Максимюк А.В.

 

 

Навчальна група ІК-з41

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

АНДРЮЩЕНКО

Дар'я

Олександрівна

Система автоматизованого пошуку зображень за кольоровою ґамою

Доцент,

к.т.н., доцент, Лісовиченко О.І.

2

ВОХМІН

Віталій

Сергійович

Автоматизація вимірювання рівня СО в офісному приміщенні

Асистент,

к.т.н.,

Дзінько А.М.

3

ДОНЕЦЬ

Роман

Русланович

Автоматизована система управління сервісного центру підприємства

Старший викладач, Польшакова О.М.

4

ДОРОШ

Ілля

Олександрович

Інтелектуальна система управління мікрокліматом кімнатних рослин в рамках концепції інтернету речей

Старший викладач, к.т.н.,

Олійник В.В.

5

КАНІЩЕНКО

Георгій

Геннадійович

Чат-бот для визначення темпераменту людини

Старший викладач, к.т.н.,

Олійник В.В.

6

МАРУСИК

Олександр

Миколайович

Модифікована нейронна мережа ANFIS з використанням глибокого навчання

Доцент,

к.т.н., доцент, Чумаченко О.І.

7

МИКИТЧЕНКО

Сергій

Миколайович

Система автоматизованого тестування для платформи контейнерної віртуалізації

Доцент,

к.т.н., доцент,

Пасько В.П.

8

НАБОКА

Яна

Євгеніївна

Автоматизована система керування ресторанним бізнесом

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

9

НАЗАРЕНКО

Юрій

Іванович

Система обробки інформації для діагностики захворювань пацієнтів лікарні

Старший викладач, Польшакова О.М.

10

СУХІХ

Михайло

Олексійович

Автоматизований захист комп’ютерних мереж програмно-апаратними комплексами

Старший викладач,

к.т.н.

Гуменний Д.О.

11

ЯЛОСОВЕТСЬКИЙ

Сергій

Ігорович

Побудова згорткових нейронних мереж на базі автоенкодерів

Доцент,

к.т.н., доцент, Чумаченко О.І.


 

Графік захисту бакалаврів кафедри ТК ФІОТ

за напрямком 6.050103 «Програмна інженерія» ЕК №12.13

 

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

17.05

Передзахист

09:00

418-18

18.06

12.13

09:00

432-18

19.06

12.13

09:00

432-18

20.06

12.13

09:00

432-18

21.06

12.13

09:00

432-18

22.06

12.13

09:00

432-18

При собі мати:

 1. рецензію (з підписом та печаткою);
 2. відгук керівника (з підписом);
 3. пояснювальну записку з додатками друкованому вигляді;
 4. презентацію  в електронному вигляді.

Присутність керівника ОБОВ’ЯЗКОВА !!!


 

Навчальна група ІТ-42

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

1

БАРАБАШ

Андрій

Олегович

Система аналізу подій в кіберспорті на основі Telegram боту

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

2

БАРАНІВСЬКИЙ

Володимир

Вікторович

Алгоритмічне забезпечення системи ансамблю гібридних нейронних мереж

Доцент

к.т.н., доцент

Чумаченко О.І.

3

БУЛИГА

Назар

Миколайович

Автоматизована система дисперсійного аналізу даних

Доцент

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

4

ГАВРИЛЮК

Юрій

Олексійович

Система верифікації студентів  KPI ID із застосуванням технології мови Java

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

5

ГОВОРОВСЬКИЙ

Сергій

Валентинович

Сервіс  розрахунку оптимального шляху для електромобілів із застосуванням технології ASP.NET MVC

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

6

ГОЛІКОВ

Назар

Андрійович

Застосування штучного інтелекту для RPG-гри на основі технології Unity 2017

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І

7

ГОЛОВАЦЬКИЙ

Ігор

Володимирович

Соціальна мережа цитат з веб інтерфейсом на технологіях Angular 4 та ASP.NET Core WebApi 2

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

8

ДАНІЛЬЧЕНКО

Михайло

Ігорович

Підсистема поведінки інтелектуального агента у ігровому середовищі

Старший викладач

к.т.н.

Олійник В.В.

9

ДЕНИСОВ

Денис

Миколайович

Система генерації шляхів гри "Лабіринт" на основі технології Unity3D

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

10

ДМИТРЕНКО

Тетяна

Ігорівна

Додаток для конструювання меню системи замовлення їжі онлайн із застосуванням технологій мови Java

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

11

ДОНЦОВ

Костянтин

Олександрович

Мобільний захищений месенджер

Доцент

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

12

ДЯЧУК

Роман

Вікторович

Система рейтингування викладачів із застосуванням API системи KPI ID

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

13

ІЛЬНІЦЬКИЙ

Нікіта

Ігорович

Застосування штучного інтелекту для RPG-гри на основі технології Unity 2017

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І

14

ІЛЮШИК

Сергій

Олександрович

Серверна частини для Web-сервісу електронної бібліотеки

Завідувач кафедри д.т.н., професор

Пархомей І.Р.

15

ІСЮТІН

Ігор

Сергійович

Додаток для управління замовленнями їжі онлайн із застосуванням технологій мови Java

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

16

КОБРИНЧУК

Руслан

Миколайович

Android додаток для пошуку і збереження інформації про фільми

Доцент

к.т.н., доцент

Кисленко Ю.І.

17

КОВАНЬОВ

Вадим

Юрійович

Органайзер для смартфону на базі Android OS

Доцент

к.т.н., доцент

Пасько В.П.

18

КОВЕНЬКО

Олексій

Анатолійович

Агрегатор словникових статей української мови на основі технології ASP.NET

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

19

МЕЛЬНИК

Максим

Євгенійович

Програмне забезпечення для військового екзокостюму із застосуванням технологій мови Java

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

20

МОРОЗ

Євгеній

Ігорович

Додаток для управління персональними коштами

Старший викладач

к.т.н.

Олійник В.В.

21

МОСКАЛЕНКО

Володимир

Сергійович

Мультиплеєрна онлайн гра з застосуванням генераторів випадкових чисел засобами мови Java

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

22

ОКСЕНЧУК

Тарас

Васильович

Сервіс розрахунку оптимального шляху для електромобілів із застосуванням технології ASP.NET MVC

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

23

ОЛЕКСІЙ

Андрій

Васильович

Соціальна мережа цитат з мобільним інтерфейсом на технології Xamarin

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

24

ПАЛАМАРЧУК

Ігор

Олегович

Система управління діяльністю готелю із застосуванням технологій мови C#

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

25

ПЕТРЕНКО

Федір

Володимирович

Система обміну миттєвими повідомленнями для корпоративної комунікації

Асистент

к.т.н.

Дьяков С.О.

26

ПОНОМАРЕНКО

Ілля

Русланович

Веб сервіс для агрегації та централізованого управління музичним контентом з існуючих публічних джерел

(комплексна робота)

Старший викладач

к.т.н.

Олійник В.В.

27

ПОСИПАЙКО

Дмитро

Віталійович

Веб сервіс для агрегації та централізованого управління музичним контентом з існуючих публічних джерел

(комплексна робота)

Старший викладач

к.т.н.

Олійник В.В.

28

ПРОЦЕНКО

Пилип

Олександрович

Графічний інтерфейс для Web-сервісу електронної бібліотеки

Завідувач кафедри д.т.н., професор Пархомей І.Р.

29

РОСПОПА

Павло

Петрович

Онлайн платформа для пошуку розробників

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

30

РУБАНОВ

Борис

Євгенович

Автоматизована система контролю та управління ходом виконання організаційно-технічних робіт

Доцент

к.т.н., доцент

Ігнатенко В.М.

31

СТЕЛЬМАХ

Олег

Олександрович

Модуль процедурної генерації світу RPG-гри з використанням штучного інтелекту

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

32

СТЕФАНОВСЬКИЙ

Сергій

Леонідович

Модульна система оплати послуг в інтернет банкінгу

Старший викладач Польшакова О.М.

33

ТАНДУРА

Олександр

Олександрович

Система інтелектуальної обробки зображень

Доцент

к.т.н., доцент

Бурлаков В.М.

34

ФРОЛОВ

Сергій

Вадимович

Додаток для редагування предметної області конструювання меню системи замовлення їжі онлайн із застосуванням технологій мови Java

Старший викладач

к.т.н.

Сирота О.П.

35

ШАЙДУРОВА

Катерина

Анатоліївна

Система громадського фінансування організації та проведення заходів

(комплексна робота)

Асистент

к.т.н.

Дьяков С.О.

36

ШИМКОВ

Сергій

Володимирович

Система громадського фінансування організації та проведення заходів

(комплексна робота)

Асистент

к.т.н.

Дьяков С.О.

37

ШУТЕНКО

Анна

Сергіївна

Система верифікації студентів  KPI ID із застосуванням технології мови Java

(комплексна робота)

Доцент

к.т.н., доцент

Корнага Я.І.

 


 

 

ЗАХИСТ СПЕЦІАЛІСТІВ

СТУДЕНТІВ групи ІК-62с

відбудеться за наступним графіком

Дата

час

ауд.

18.12.17

14-00

418-18

19.12.17

14-00

418-18

20.12.17

14-00

418-18

21.12.17

14-00

418-18

22.12.17

14-00

418-18

 

При собі мати:

 1. рецензію (з підписом та печаткою);
 2. відгук керівника (з підписом);
 3. пояснювальну записку з додатками друкованому вигляді;
 4. презентацію  в електронному вигляді.

Присутність керівника ОБОВ’ЯЗКОВА !!!

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація: Комп'ютеризовані та робототехнічні системи

Навчальна група ІК-62с

 

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

Дата

захисту

1

БІРЮК

Костянтин

Олександрович

Інтернет-платформа продажу автозапчастин з системою розпізнавання зображень

Старший викладач,

к.т.н.,

Олійник В.В.

2

БЛИЗНЮК

Аліна

Геннадіївна

Система управління з нечіткою логікою насосним відділенням водопровідної станції

Доцент,

к.т.н., доцент,

Пасько В.П.

3

БУЛИГА

Андрій

Анатолійович

Комп'ютеризована система управління онлайн-продажів торгового підприємства

Старший викладач

Польшакова О.М.

4

ВЕЛИЧКО

Владислав

Сергійович

Мобільний додаток для системи керування взаємовідносин з клієнтами підприємства

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

5

ВІТЮК

Аліна

Євгеніївна

Система безконтактного детектування ресурсів та об'єктів виробництва за допомогою радіочастотних сигналів

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

6

ВОЛОСТНИХ

Оксана

Андріївна

Автоматизована система обробки статистичних даних

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

7

ВОРОБЙОВСЬКИЙ

Богдан

Михайлович

Додаток автоматизованого обліку та аналізу показників лічильників та датчиків на підприємстві

Доцент,

к.т.н., доцент,

Кисленко Ю.І.

8

ГАПОНЕНКО

Ігор

Володимирович

Модуль САПР трансмісії робокарів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

9

ГАРКУША

Юрій

Юрійович

Система управління підприємством з використанням мобільних модулів аналізу звітності

Старший викладач

Польшакова О.М.

10

КАТРИЧ

Дмитро

Вікторович

Захист інформації з різним рівнем санкціонованого доступу в ERP-системі підприємства

Доцент,

к.т.н., доцент,

Бурлаков В.М.

11

КЛІМОВ

Михайло Геннадійович

Автоматизована система контролю та керування доступом

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

12

КРИВОЛАПОВА Олександра Володимирівна

Удосконалення системи компенсації флуктуації вхідного сигналу робота

Завідувач кафедри,

д.т.н., доцент,

Пархомей І.Р.

13

КУЗЬКІН

Владислав Всеволодович

Автоматизована база даних АРМ проектувальника промислових роботів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

14

КУКЛІН

Володимир Дмитрович

Автоматична лінія сортування маломірних заготовок із мінералів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

15

ЛЮБУНЬ

Кирило Олександрович

Додаток для аналізу музикального сигналу

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

16

МАЩЕНКО

Дмитро

Вадимович

Система автоматичного опису сцени

Доцент,

к.т.н., доцент,

Кисленко Ю.І.

17

МЕЛКОН

Давид

Георгійович

Підвищення ефективності використання енергоресурсів із застосуванням сучасних технологій

Доцент,

к.т.н., доцент,

Лісовиченко О.І.

18

НАЗАРОВА

Ольга

Сергіївна

Система розпізнавання рукописних символів за допомогою нейронної мережі

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

19

НЕЧИТАЙЛО Євгеній Володимирович

Автоматизована система регулювання швидкості руху автомобіля

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

20

НІКОЛАЙЧУК

Семен

Олександрович

Стенд налагодження систем керування безколекторними двигунами з використанням нейромереж

Доцент,

к.т.н., доцент,

Чумаченко О.І.

21

ПЕТРЕНКО

Андрій Олександрович

Модуль автоматичного керування маніпулятором виготовлення кульок для ювелірної промисловості

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

22

ПЛАВІН

Тарас

Віталійович

Дослідження методів знаходження плагіату та нечітких дублікатів у текстах

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

23

ПОКОРНИЙ

Максим

Геннадійович

Автоматизована система підтримки прийняття рішень при пожежогасінні

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ліхоузова Т.А.

24

СОЛОДОВНІЧЕНКО Юрій

Вікторович

Система класифікації тексту на базі нейромережі

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

25

СПІНУЛ

Костянтин Олександрович

Прогнозування покупок клієнтів магазину

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

26

ТЕРЕШКО

Андрій

Васильович

Автоматизована система технологічної підготовки аргонно-дугового зварювання

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

27

ФОРОСТОВЕЦЬ

Нікіта

Андрійович

Система електронного документообігу для забезпечення договірної діяльності при оптовій торгівлі нафтопродуктами

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

28

ЧИГРИН

Ярослав

Сергійович

Автоматизація процесу управління спуску висотного зонду з реактивною тягою

Старший викладач,

к.т.н.,

Гуменний Д.О.

29

ШАПОШНІК

Андрій Олександрович

Сервіс організації тематичних зібрань

Старший викладач,

к.т.н.,

Сирота О.П.

30

ШКУРЧЕНКО

Микита

Андрійович

Автоматизована система планування та контролю етапів  розробки веб-додатків

Старший викладач

Польшакова О.М.

 


 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація: Комп'ютеризовані та робототехнічні системи

Навчальна група ІК-з61с


№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

Дата

захисту

1

БОЙКО

Вячеслав

Ігорович

Веб-сервіс для організації приватних вантажоперевезень на основі технологій Java

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

2

ДАВТЯН

Едгар

Арменович

Підсистема захисту веб-сайту підприємства

Старший викладач Польшакова О.М.

3

КАДЕНКО

Леонід

Олегович

Комплексна система захисту локальної мережі підприємства

Старший викладач Польшакова О.М.

4

ХАРЧЕНКО

Роман

Русланович

Дистанційне керування технічним пристроєм будівлі

Старший викладач Польшакова О.М.

 


№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Тема дипломного  проекту (роботи)

Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)

 

1

БІРЮК

Костянтин

Олександрович

Інтернет-платформа продажу автозапчастин з системою розпізнавання зображень

Старший викладач,

к.т.н.,

Олійник В.В.

 

2

БЛИЗНЮК

Аліна

Геннадіївна

Система управління з нечіткою логікою насосним відділенням водопровідної станції

Доцент,

к.т.н., доцент,

Пасько В.П.

3

БУЛИГА

Андрій

Анатолійович

Комп'ютеризована система управління онлайн-продажів торгового підприємства

Старший викладач Польшакова О.М.

4

ВЕЛИЧКО

Владислав

Сергійович

Мобільний додаток для системи керування взаємовідносин з клієнтами підприємства

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

5

ВІТЮК

Аліна

Євгеніївна

Система безконтактного детектування ресурсів та об'єктів виробництва за допомогою радіочастотних сигналів

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

6

ВОЛОСТНИХ

Оксана

Андріївна

Автоматизована система обробки статичних даних

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

7

ВОРОБЙОВСЬКИЙ Богдан

Михайлович

Додаток автоматизованого обліку та аналізу показників лічильників та датчиків на підприємстві

Доцент,

к.т.н., доцент,

Кисленко Ю.І.

8

ГАПОНЕНКО

Ігор

Володимирович

Модуль САПР трансмісії робокарів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

9

ГАРКУША

Юрій

Юрійович

Система управління підприємством з використанням мобільних модулів аналізу звітності

Старший викладач Польшакова О.М.

10

КАТРИЧ

Дмитро

Вікторович

Захист інформації з різним рівнем санкціонованого доступу в ERP-системі підприємства

Доцент,

к.т.н., доцент,

Бурлаков В.М.

11

КЛІМОВ

Михайло Геннадійович

Автоматизована система контролю та керування доступом

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

 

12

КРИВОЛАПОВА Олександра Володимирівна

Удосконалення системи компенсації флуктуації вхідного сигналу робота

Завідувач кафедри, д.т.н., доцент, Пархомей І.Р.

 

 

13

КУЗЬКІН

Владислав Всеволодович

Автоматизована база даних АТМ проектувальника промислових роботів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

14

КУКЛІН

Володимир Дмитрович

Автоматична лінія сортування маломірних заготовок із мінералів

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

15

ЛЮБУНЬ

Кирило Олександрович

Додаток для аналізу музикального сигналу

Старший викладач, к.т.н.,

Сирота О.П.

16

МАЩЕНКО

Дмитро

Вадимович

Система автоматичного опису сцени

Доцент,

к.т.н., доцент,

Кисленко Ю.І.

17

МЕЛКОН

Давид

Георгійович

Підвищення використання енергоресурсів із застосуванням сучасних технологій

Доцент,

к.т.н., доцент, Лісовиченко О.І.

18

НАЗАРОВА

Ольга

Сергіївна

Система розпізнавання рукописних символів за допомогою нейронної мережі

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

19

НЕЧИТАЙЛО Євгеній Володимирович

Автоматизована система регулювання швидкості руху автомобіля

Доцент,

к.т.н., доцент

Ткач М.М.

20

НІКОЛАЙЧУК

Семен

Олександрович

Стенд налагодження систем керування безколекторними двигунами з використанням нейромереж

Доцент,

к.т.н., доцент, Чумаченко О.І.

21

ПЕТРЕНКО

Андрій Олександрович

Модуль автоматичного керування маніпулятором виготовлення кульок для ювелірної промисловості

Доцент,

к.т.н., доцент,

Поліщук М.М.

22

ПЛАВІН

Тарас

Віталійович

Дослідження методів знаходження плагіату та нечітких дублікатів у текстах

Старший викладач, к.т.н.,

Сирота О.П.

23

ПОКОРНИЙ

Максим

Геннадійович

Автоматизована система підтримки прийняття рішень при пожежогасінні

Доцент,

к.т.н., доцент, Ліхоузова Т.А.

24

СОЛОДОВНІЧЕНКО Юрій

Вікторович

Система класифікації тексту на базі нейромережі

Старший викладач, к.т.н.,

Сирота О.П.

 

25

СПІНУЛ

Костянтин Олександрович

Прогнозування покупок клієнтів магазину

Доцент,

к.т.н.,

Корнага Я.І.

 

26

Терешко

Андрій

Васильович

Автоматизована система технологічної підготовки аргонно-дугового зварювання

Доцент,

к.т.н., доцент,

Ігнатенко В.М.

 

27

Форостовець

Нікіта

Андрійович

Система електронного документообігу для забезпечення договірної діяльності при оптовій торгівлі нафтопродуктами

Асистент,

к.т.н.,

Дьяков С.О.

 

28

Чигрин

Ярослав

Сергійович

Автоматизація процесу управління спуску висотного зонду з реактивною тягою

Старший викладач, к.т.н.,

Гуменний Д.О.

 

29

Шапошнік

Андрій Олександрович

Сервіс організації тематичних зібрань

Старший викладач, к.т.н.,

Сирота О.П.

 

30

Шкурченко

Микита

Андрійович

Автоматизована система планування та контролю етапів  розробки веб-додатків

Старший викладач Польшакова О.М.

 

Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6