Дипломні проекти магістрів 2017/18 н.р.


ЗАХИСТ МАГІСТРІВ

Графік захисту магістрів кафедри ТК ФІОТ

за спеціальністю  151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» ЕК №12.14

Наказ №885-с від 12.03.18

 

Дата

Номер комісії

Час

Аудиторія

Примітка

19.04

Передзахист

09:00

418-1821.05

12.14

09:00

418-18


22.05

12.14

09:00

418-18


23.05

12.14

09:00

418-18


24.05

12.14

09:00

418-18


25.05

12.14

09:00

418-18


26.05

12.14

09:00

418-18


При собі мати:

  1. рецензію (з підписом та печаткою);
  2. відгук керівника (з підписом);
  3. пояснювальну записку з додатками друкованому вигляді;
  4. презентацію  в електронному вигляді.

Присутність керівника ОБОВ’ЯЗКОВА !!!

 


Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Комп'ютеризовані та робототехнічні системи

Навчальна група ІК-61м

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові студента Тема дипломного  проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника ДП (ДР)
1 БОНДАР Антон Анатолійович Комплексний підхід до проектування онлайн аналітичних систем зі сховищем даних Comprehensive approach to designing online analytical systems with data warehouse Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
2 БУГАЙ Андрій Андрійович

Методи створення адаптивного інтерфейсу користувача з використанням мікросервісної архітектури

Methods of creating an adaptive user interface using micro-server architecture

Старший викладач, к.т.н., Олійник В.В.
3 ВІТЮК Альона Євгеніївна

Система тривимірної реконструкції об'єкта для розрахунку параметрів захватного пристрою

The system of three-dimensional object reconstruction for calculation parameters of the grabing device

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
4 ВОРОНЦОВ Павло Павлович

Комплексний підхід до організації вибору дисциплін студентами ЗВО

Comprehensive approach to organizing HEE students choice of disciplines

Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
5 ГОМОНОВ Віталій Олександрович

Базовий компонент системи керування розумним домом

The basic component of a smart home management system

Доцент, к.т.н., доцент, Ліхоузова Т.А.
6 ДИМИТРОВ Олексій Євгонович

Систeма управління рeсурсами Hadoop кластера при обробці вeликих даних

The Hadoop cluster resource management system for big data processing

Доцент, к.т.н., доцент, Ліхоузова Т.А.
7 ЗЕЛІНСЬКИЙ Владислав Сергійович

Оптимізація швидкодії запитів до бази даних АБС АТ "Ощадбанк"

Optimization of the queries to JSC "Oschadbank" ABS database processing speed

Доцент, к.т.н., доцент, Крилов Є.В.
8 ІЩУК Олексій Андрійович

Інформаційна система збору та аналізу данних по підготовці фахівців

Information system for collecting and analyzing data on specialists training

Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
9 КИЦМЕН Дмитро Романович

Система збереження даних, що забезпечує гарантовану доступність, послідовну цілісність даних та географічно розподілені вузли для аналітичних систем

Data storage system that ensures guaranteed availability, consistent data integrity and geographically distributed nodes for analytic systems

Старший викладач, к.т.н., Сирота О.П.
10 КЛЕЙМЕНОВ Роман Сергійович

Кешування малозмінних даних в комп’ютеризованих системах на основі SQL інтерфейсу мови програмування Java

Caching underchangeable data in computer systems based on the SQL interface of the programming language Java

Доцент, к.т.н., доцент, Ліхоузова Т.А.
11 КОЛЯДА Олександр Юрійович

Інтелектуальна система управління персоналом

Smart staff management system

Доцент, к.т.н., доцент, Чумаченко О.І.
12 ЛЮБІВІЙ Андрій Ігорович

Система моделювання поведінки руки за допомогою технологій візуального розпізнавання

The system for the hand behavior modeling with the use of visual recognition technologies

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
13 МАГДИЧ Богдан Валентинович

Автоматизація процесу перевірки структурованих документів на плагіат

Automatization of the process of verifying structured documents for plagiarism

Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
14 МУЗИЧЕНКО Владислав Ігорович

Розпізнавання переломів кінцівок людського тіла по знімках рентген за допомогою нейронної мережі

Recognition of the human limbs fractures by X-ray images using a neural network

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
15 ОПАШНЯНСЬКИЙ Марко Геннадійович

Оптимізація динамічних параметрів роботів вертикального переміщення

Dynamic parameters optimization of vertical displacement robots

Доцент, к.т.н., доцент, Поліщук М.М.
16 ОРЛЕНКО Сергій Петрович

Система інтелектуального розпізнавання потенційних злочинців з використанням методів комп’ютерного зору та згорткових нейронних мереж

Smart system of potential criminals recognition with the use of computer vision and convolutional neural networks

Доцент, к.т.н., доцент, Тимошин Ю.А.
17 ПАНТЕЛЄЄВ Олександр Сергійович

Методи візуального мультітрекінга об`єктів в реальному часі

Objects visual multitreking in real time methods

Старший викладач, к.т.н., Олійник В.В.
18 ПИЛИПЕНКО Павло Геннадійович

Розпізнавання груп людей при відео спостереженні

Groups of people recognition using video surveillance

Старший викладач, к.т.н., Олійник В.В.
19 РУСАКОВА Анастасія Володимирівна

Прогнозуючі моделі в системах підтримки прийняття рішень для мереж водопостачання

Predictive models in decision support systems for water supply networks

Доцент, к.т.н., доцент, Пасько В.П.
20 СВІЧИНСЬКИЙ Владислав Валерійович

Системи збору даних та прийняття рішень з пристроїв моніторингу в системі Smart City

Data acquisition and decision-making systems for Smart City monitoring systems

Доцент, к.т.н., доцент, Тимошин Ю.А.
21 СИДОРЕНКО Максим Анатолійович

Комплексний підхід до розробки програмного забезпечення організації навчального процесу вищого навчального закладу

Comprehensive approach to the software development for organizing of the higher educational establishment learning process

Доцент, к.т.н., доцент, Мелкумян К.Ю.
22 СТАХОВ Ростислав Олександрович

Дослідження вразливостей стандарту аутентифікації JSON Web Token

JSON Web Token authentication standart vulnerability research

Старший викладач, к.т.н., Сирота О.П.
23 СУЯЗОВ Микита Сергійович

Моделювання та дослідження трансмісії крокуючого робота

Modeling and researching of the walking robot transmission

Доцент, к.т.н., доцент, Поліщук М.М.
24 ТІЛЬНЯК Юрій Ярославович

Діагностика технічного стану автомобіля за допомогою нейронної мережі

Diagnostics of the car technical condition using a neural network

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
25 ТІТКОВ Сергій Олегович

Система оптимального вибору топології штучних нейронних сіток з використанням генетичного алгоритму

The system of artificial neural networks topology optimal choice using a genetic algorithm

Доцент, к.т.н., доцент, Лісовиченко О.І.
26 ШИМАНСЬКИЙ Микола Олександрович

Система локалізації тексту на зображенні за допомогою нейронних мереж

System for localizing text on an image with the use of neural networks

Доцент, к.т.н., доцент, Корнага Я.І.
27 ЯРИЧ Андрій Миколайович

Алгоритм вибору програмних засобів в системах хмарної технології

An algorithm for selecting software tools in cloud-based technology

Доцент, к.т.н., доцент, Ігнатенко В.М.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6