Студенту


КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


проводить набір студентів

на навчання за

освітньо-професійною програмою підготовки

магістра:

Фаховий рівень

Кваліфікація

Галузь знань

Код і назва спеціальності

Назва спеціалізації

Форма навчання

Магістр

Аналітик 
комп'ютерних систем

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

денна

Магістр

Аналітик 
комп'ютерних систем

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технологі

Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

денна / заочна

Зразок заяви загальний

 


ПРАВИЛА прийому до НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"Навчання бюджетне та за контрактом

Під час навчання студентам надається відстрочка призову до армії.

Студенти забезпечені гуртожитком.

 

 

Шановні абітурієнти

Базові знання, які отримують наші випускники:

 • вища та спеціальні розділи математики
 • програмування: (метапрограмування, об’єктно орієнтоване програмування, WEB - програмування)
 • технології розробки програмного забезпечення
 • операційні системи та системи управління базами даних
 • створення та обробка баз даних
 • обробка та захист інформації
 • комп’ютерна електроніка та схемотехніка
 • мікропроцесорні системи та мікроелектроніка
 • архітектура комп’ютерних систем та мереж
 • теорія моделювання складних систем та бізнес-проектів
 • ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • сучасна теорія управління та оптимізації
 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • нейрокомп’ютерні та робототехнічні системи
 • економіка підприємства та основи менеджменту
 • комп’ютерні технології
 • цифрові елементи управлінняВипускники нашої спеціальності, як фахівці широкого профілю працюють на посадах:

 • програміст з системотехніки, систем управління автоматики;
 • фахівець з комп’ютерних систем;
 • фахівець з нейрокомп’ютерних систем;
 • системний аналітик комп’ютерних систем управління та обробки інформації;
 • керівник координатор та менеджер ІТ-проектів;
 • референт у галузі обчислювальної техніки та наукових та виробничих установах;
 • конструктор телекомунікацій;

ПРОГРАМА

Комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”

по спеціалізації «Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем » у 2017-му році

ВСТУП

Програма комплексного фахового випробування є складовою навчально-методичної документації кафедри і призначена для оцінювання якості підготовки вступників при вступі на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціалізації «Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем».

До складу даної програми увійшли розділи з наступних дисциплін: «Програмування», «Основи Web програмування», «Архітектура комп’ютера» та «Операційні системи».

Пакет контрольних завдань з комплексного фахового випробування має 50 варіантів завдань рівнозначної складності, які вимагають від вступників не відтворення знань окремих тем і розділів відповідних навчальних дисциплін, а їх інтегроване застосування і  забезпечують перевірку певних умінь необхідного рівня, формування яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів.

Кожне контрольне завдання складається з чотирьох окремих завдань, які містять як теоретичну так і практичну частини, при виконанні яких вступник повинен продемонструвати не репродуктивні знання, а уміння використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань.

Трудомісткість контрольного завдання відповідає 120 хвилинам і не вимагає докладних пояснень, складних розрахунків та креслень.

 

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

Розділ 1. ПРОГРАМУВАННЯ

1.1. Оператори. Склад операторів. Вибираючі оператори. Оператори циклу.

1.2. Регулярні типи (масиви). Опис та використання. Рядки сталої та змінної довжини.

1.3. Процедури та функції. Процедури та їх використання. Функції та їх використання. Функціональні змінні.

1.4. Записи та множини. Записи та їх використання. Записи змінної структури. Множинні типи.

1.5. Файли. Послідовні файли. Файли прямого доступу. Текстові та не типізовані файли.

1.6. Динамічні структури даних. Динамічні змінні та показчики. Показчики. Динамічні типи даних. Списки.

1.7. Модулі. Структура та використання модулів. Модуль Crt. Модуль Graph.

1.8. Структура даних та вирази.

1.8. Класи пам’яті. Логічні вирази. Управляючі структури.

1.9. Масиви та показчики. Масиви та їх особливості. Показчики та операції над ними.

1.10. Функції. Функції та їх використання. Директиви препроцесора. Структури.

1.11. Файли. Особливості файлів. Обмін нижнього рівня.

1.12. Особливості архітектури ПЕОМ. Структура ПЕОМ. Подання даних у ЕОМ. Режими адресації.

1.13. Процедури та макрокоманди. Процедури та особливості їх виконання. Передавання параметрів до процедур. Макрокоманди.

1.14. Структури та записи. Багатомодульні програми.

 

Розділ 2. Архітектура комп’ютера

2.1. Функції та основні функціональні вузли комп’ютерів. Основні
характеристики апаратних засобів комп’ютера.  Типи сучасних комп’ютерів.

Історичні аспекти розвитку електронних комп’ютерів. Тенденції в технології виробництва комп’ютерів.  Основні параметри комп’ютерів та тенденції їх зміни. Кількісні принципи в проектуванні комп’ютерів. Тестові програми оцінки продуктивності.

 

2.2. Базова архітектура комп'ютера. Рівні деталізації типів комп’ютера.

Багаторівнева організація комп'ютера. Поняття архітектури комп'ютера. Організація зв’язків між функціональними вузлами комп’ютера. Типи сучасних комп’ютерів.

 

2.3. Функціональна організація фон-нейманівського комп’ютера.

Аналіз архітектурних принципів Джона фон Неймана. Ненейманівські архітектури комп'ютерів. Виконувані задачі та типи комп`ютерів.

 

2.4. Представлення даних в комп'ютері.

Блоки інформації.  Десяткові числа. Двійкові числа. Формати даних. Цілі та дробові числа. Числа з фіксованою комою. Числа з рухомою комою, стандарт IEEE. Представлення чисел зі знаком. Прямий код. Обернений код. Доповняльний код. Кодування десяткових чисел. Кодування алфавітно-цифрової інформації.

 

2.5. Архітектура системи команд комп'ютера.

Акумуляторна і стекова архітектури. Архітектура на основі регістрів загального користування. Формати команд

2.6. Архітектура системи команд комп'ютера.

Формати команд. Способи адресації операндів. Принципи формування системи команд комп'ютера. Приклади форматів команд. Вплив технології компілювання на систему команд комп’ютера.

 

2.7. Структура та функції процесора.

Структура процесора. Основні операції процесора. Багатошинна організація процесора. Цикл вибирання команди. Цикл декодування команди. Цикл виконання команди. Цикл звертання до пам’яті. Цикл зворотного запису.

2.8. Особливості архітектури процесорів із складною та спрощеною системою команд.

Особливості архітектури процесора з складною системою команд. Особливості архітектури процесора з спрощеною системою команд. Базові принципи побудови процесора з спрощеною системою команд. Типова структура процесора з спрощеною системою команд. Виконання команд в процесорі з спрощеною системою команд.

2.9. Конвеєрне виконання команд у процесорі.

Конвеєрне виконання команд в процесорі. Конвеєрна структура процесора з спрощеною системою команд. Вплив залежностей між даними на роботу конвеєра команд. Методи зменшення впливу залежностей між даними на роботу конвеєра команд. Напрямки покращення структури процесора з спрощеною системою команд.

2.10. Паралельне виконання команд у процесорі.

Основні концепції паралельного виконання команд. Подолання залежностей даних шляхом динамічного планування. Динамічне апаратне передбачення переходів та розгалужень. Спекулятивне виконання команд. Одночасне виконання кількох команд. Процесори з довгим форматом команди. Суперскалярне опрацювання команд. Суперконвеєрне опрацювання команд.

 

2.11. Пристрої управління з жорсткою логікою.

Пристрої управління з жорсткою логікою. Схема пристрою управління з жорсткою логікою. Методи проектування пристроїв управління з жорсткою логікою. На основі таблиць станів. На основі тактованих елементів часової затримки. На основі лічильників. Апаратний пристрій управління процесором.

 

2.12. Пристрої мікропрограмного управління.

Мікрокоманди. Керування виконанням мікропрограм. Горизонтальне та вертикальне мікропрограмування. Структура пристрою мікропрограмного управління. Випереджувальне вибирання мікрокоманд. Мікропрограмний пристрій управління процесором.

 

2.13. Алгоритми виконання операцій обробки даних.

Логічні операції. Операції зсуву. Операції відношення. Арифметичні операції . Операції обчислення елементарних функцій. Операції перетворення даних. Операції обробки символів та рядків символів

 

Розділ 3. Основи Web програмування

3.1. Класифікація сайтів . Шаблонні сайти, інформаційні сайти, корпоративні сайти, портали.

Життєвий цикл сайтів. Технічне завдання, дизайн, верстка, доменні імена, хостінг, оптимізація, супроводження.

3.2. Службові дескриптори. Дескриптори <Title>, <Base>, <Meta> та інші.

Елемент <BODY>. Атрибути тегу <BODY>, Теги Address ,H,   BR, Div, Font, P, Strong, B, U, Em, I, та інші.

Організація списків. Нумеровані (OL), марковані (UL) списки, списки меню (MENU), та визначень (DL).

3.3. Форматування символів. Теги Address ,H,   BR, Div, Font, P, Strong, B, U, Em, I, та інші.

Складання таблиць. Атрибути тегу <Table>, Теги Table , TR,   Caption, TD, TH, SUB, SUP, FRAME, та інші. Посилання. Атрибути тегу <A>, внутрішні посилання, зовнішні посилання, Протоколи http, ftp, mailto.

3.4. Компанування CSS. Визначення CSS, опис CSS в файлі та в теги, об’єднання листів стилів, конкуруючи CSS.

Імпорт CSS. Створення CSS для різних типів уявлення.

3.5. Правіла CSS. Наслідування  CSS, закриття CSS від старих браузерів.

Класи та псевдокласи CSS. Класи CSS, специфічний елемент CSS, псевдокласи CSS.

3.6. Стандарти та реалізація.  Приклади реалізації.

Функції. Приклади реалізації.

3.7. Масиви.  Приклади реалізації.

Регулярні вирази. Приклади реалізації.

3.8. Інтеграція PHP та HTML.  Стандартні теги (?php), короткі теги (?), скрипти (script Language), теги в стилі ASP(%) .

Вирази, оператори та масиви. Умовний оператор, цикли (while, do..while, for, foreche, switch).

3.9. Вирази, оператори та масиви.  Створення масивів, пошук елемента в масиві, додавання елементів в масив.

Робота з файлами. Перевірка існування файлів, відкриття файлів, закриття файлів, запис в файл, читання з файлу

3.10. PHP та створення динамічних сторінок.  Функції робот из файловою системою (copy, rename, unlink, basename, dirname, is_dir, opendir, closedir, readdir), перехід до іншого каталогу (chdir), включення файлів до сценарію PHP (include, require).

Бази даних. Загальний алгоритм роботи з базою даних My Sql, з’єднання з сервером (mysql_connect), Вибір бази даних (mysql_select_db), закриття з’єднання з сервером (mysql_close).

3.11. Стандартні функції PHP для роботи з MySQL.  Функції mysql_query, mysql_affected_rows, mysql_num_rows, mysql_result та інші.

Cookie. Компоненти Cookie, сеанс (session), алгоритм виконання, приклад «лічильник сайту».

 

Розділ. 4. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

4.1. Основні функції операційних систем.

Управління ресурсами системи і забезпечення їхнього розподілу між декількома користувачами.

Надання користувачу інтерфейсу для керування інформацією і реалізації прикладного ПО.

4.2. Керування паралельними процесами виконання процедур.

Поняття послідовного процесу. Одночасне виконання процесів.

Конкуренція між процесами. Віртуальні ресурси. Синхронізація процесів. Керування розподіленим ресурсом. Зв'язок між процесами. Управління введенням-виводом.

4.3. Система управління файлами

Функції системи управління файлами. Послідовний доступ до файлу. Прямий доступ до файлу. Індексовані файли. Фізична організація файлів.

Розташування файлів з використанням таблиць.

4.4. Процеси

Поняття процесу. Стан процесу. Операції над процесами і пов'язані з ними поняття.

4.5. Модель стандарту OSI

Фізичний рівень, канальний рівень, мережевий рівень, транспортний рівень, сеансовий рівень, рівень представлення, рівень додатків

4.6. Локальні та доменні користувачі.

Бюджети користувачів у Windows. Робочі групи і домени. Довірчі взаємини між доменами. Установка доменів. Множинні довірчі відносини. Локальні і глобальні групи

4.6. Локальні та доменні користувачі

Бюджети користувачів у Windows. Робочі групи і домени. Довірчі взаємини між доменами. Установка доменів. Множинні довірчі відносини. Локальні і глобальні групи

4.6. Локальні та доменні користувачі

Бюджети користувачів у Windows. Робочі групи і домени. Довірчі взаємини між доменами. Установка доменів. Множинні довірчі відносини. Локальні і глобальні групи

 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

При проведенні Комплексного фахового випробування заборонено користуватись будь-якими допоміжними матеріалами.

Система оцінювання завдань Комплексного фахового випробування забезпечує оцінку здатності вступника:

-                узагальнювати отримані знання для вирішення конкретних практичних завдань;

-                застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

-                інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

-                викладати матеріал логічно, послідовно.

Критерії оцінювання завдань Комплексного фахового випробування враховують наступне:

-                 оцінка за виконання Комплексного фахового випробування  виставляється за системою ECTS – 100-бальна шкала;

-                 максимальна кількість балів, яка нараховується за виконання окремого завдання – 25;

-                 оцінювання результатів кожного завдання здійснюється у п’ятирівневій системі балів (табл. 1).

 

Таблиця 1. Критерії оцінювання завдань

Оцінка

Опис

20-25

Наведені необхідні теоретичні відомості (основні теоретичні положення методу розв’язання задачі) та повністю виконано практичне завдання

15-19

Наведені необхідні теоретичні відомості (основні теоретичні положення методу розв’язання задачі), проте є деякі несуттєві недоліки при виконанні практичного завдання

8-14

Наведені деякі теоретичні відомості (деякі теоретичні положення методу розв’язання задачі) та повністю виконано практичне завдання

1-7

Наведені деякі теоретичні відомості (деякі теоретичні положення методу розв’язання задачі) без виконання практичного завдання

0

Теоретичні відомості відсутні, практичне завдання не виконано

 

Загальний критерій оцінюється по сумі балів за відповіді на завдання із всіх чотирьох розділів:

RзагRрозд1Rрозд2Rрозд3Rрозд4 = 25 + 25 + 25 + 25 =100 балів.

Для отримання вступником відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка Rзаг переводиться згідно з табл. 2.

 

Таблиця 2. Таблиця переведення

Rзаг

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95… 100

A

відмінно

85 … 94

B

добре

75 … 84

C

65 … 74

D

задовільно

60 … 64

E

 

FX

незадовільно

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. – К.: Віпол, 2000. – 688 с.
 1. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.:Сов.радио, 1978. – 399 с.
 2. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В.   Вычислительные методы для инженеров. – М.: Высшая школа, 1994.– 544 с.
 3. Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. – К.: Видавнича группа BHV, 2006, 480 с.
 4. Гнучкі комп”ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник / Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокін, М.М. Поліщук, М.М. Ткач, К.Б. Остапченко, О.І. Лісовиченко.-Житомир: ЖДТУ, 2005.-680 с.

Розробники програми:

проф. Стенін О.А.

ст.викл. Анікін В.К.

доц. Лісовиченко О.І.

доц. Ліхоузова Т.А.

доц. Корнага Я.І.

доц. Крилов Є.В.

 


ПРОГРАМА

додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”

по спеціалізації «Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем»

 


ПРОГРАМА

Комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»

по спеціалізації "Комп'ютерні та робототехнічні системи" у 2017-му році


ВСТУП

Програма Комплексного фахового випробування є складовою навчально-методичної документації кафедри і призначена для оцінювання якості підготовки вступників при вступі на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» по спеціалізації "Комп'ютерні та робототехнічні системи".

До складу даної програми увійшли розділи з наступних дисциплін: «Програмування», «Спеціальні розділи математики», «Дослідження операцій» та «Проектування гнучких комп’ютеризованих систем».

Пакет контрольних завдань з Комплексного фахового випробування має 50 варіантів завдань рівнозначної складності, які вимагають від вступників не відтворення знань окремих тем і розділів відповідних навчальних дисциплін, а їх інтегроване застосування і  забезпечують перевірку певних умінь необхідного рівня, формування яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за напрямком 6.050201 «Системна інженерія».

Кожне контрольне завдання складається з чотирьох окремих завдань, які містять як теоретичну так і практичну частини, при виконанні яких вступник повинен продемонструвати не репродуктивні знання, а уміння використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань.

Трудомісткість контрольного завдання відповідає 120 хвилинам і не вимагає докладних пояснень, складних розрахунків та креслень.

 

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

Розділ 1. ПРОГРАМУВАННЯ

1.1. Оператори. Склад операторів. Вибираючі оператори. Оператори циклу.

1.2. Регулярні типи (масиви). Опис та використання. Рядки сталої та змінної довжини.

1.3. Процедури та функції. Процедури та їх використання. Функції та їх використання. Функціональні змінні.

1.4. Записи та множини. Записи та їх використання. Записи змінної структури. Множинні типи.

1.5. Файли. Послідовні файли. Файли прямого доступу. Текстові та не типізовані файли.

1.6. Динамічні структури даних. Динамічні змінні та показчики. Показчики. Динамічні типи даних. Списки.

1.7. Модулі. Структура та використання модулів. Модуль Crt. Модуль Graph.

1.8. Структура даних та вирази.

1.8. Класи пам’яті. Логічні вирази. Управляючі структури.

1.9. Масиви та показчики. Масиви та їх особливості. Показчики та операції над ними.

1.10. Функції. Функції та їх використання. Директиви препроцесора. Структури.

1.11. Файли. Особливості файлів. Обмін нижнього рівня.

1.12. Особливості архітектури ПЕОМ. Структура ПЕОМ. Подання даних у ЕОМ. Режими адресації.

1.13. Процедури та макрокоманди. Процедури та особливості їх виконання. Передавання параметрів до процедур. Макрокоманди.

1.14. Структури та записи. Багатомодульні програми.

 

Розділ 2. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ МАТЕМАТИКИ

2.1. Множини. Способи задання множин. Основні поняття теорії множин. Геометрична інтерпретація множин. Операції на множинах. Алгебра множин.

2.2. Відношення. Поняття відношення. Задання відношень. Операції над відношеннями. Властивості бінарних відношень. Відношення еквівалентності, толерантності, порядку. Функціональні відношення.

2.3. Алгебраїчні структури. Алгебраїчні операції та їх властивості. Поняття алгебраїчної структури. Найпростіші алгебраїчні структури. Гратки.

2.3. Булеві функції та перетворення. Булеві змінні та функції. Способи задання булевих функцій. Двоїстість. Закони улевих алгебри. Диз’юнктивні та кон’юктивні розкладення улевих функцій. Мінімізація улевих функцій.

2.4. Теорія графів. Способи задання графів. Операції над графами. Ейлерові та напівейлерові графи. Планарність графів. Розфарбування графів. Дерева.

2.5. Математична логіка. Логіка висловлень. Логіка предикатів. Квантори. Формули у логіці предикатів. Закони і тотожності у логіці предикатів. Обчислення предикатів. Багатозначна логіка.

2.6. Автомати. Розпізнавачі. Скінченні автомати. Автомати з магазинною пам’яттю.

2.7. Розв’язування СЛАР на основі LU-розладу матриці. Ітераційні методи розв’язування СЛАР. Канонічна форма ітераційних методів. Збіжність ітераційних методів розв'язування СЛАР.

2.8. Властивості власних значень матриці. Степеневий метод обчислення власних значень. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень.

2.9. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона.

2.10. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь. Методи розв’язування систем нелінійних рівнянь. Канонічна форма методів розв’язування систем нелінійних рівнянь.

2.11. Однокрокові методи розв’язування диференційних рівнянь.

2.12. Складені формули інтегрування. Квадратурні формули Ньютона-Котеса. Кінцево-різницеві формули чисельного диференціювання. Формули чисельного диференціювання на основі інтерполяційних поліномів.

 

Розділ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

3.1. Основні етапи операційного дослідження. Типові класи задач управління. Принципи прийняття рішень в задачах дослідження операцій.

3.2. Лінійне програмування. Загальна задача лінійного програмування (ЗЛП). Елементи випуклого аналізу та лінійної алгебри. Дослідження структури ЗЛП. Симплекс-метод. Метод симплекс-таблиць розв’язку ЗЛП. Пошук штучного базису. Двоїста ЗЛП. Модифікований симплекс-метод. Двоїстий симплекс-метод. Транспортна задача.

3.3. Дискретне програмування. Постановка задачі дискретного програмування. Метод відтинаючих площин (Гоморі). Метод гілок та меж.

3.4. Нелінійне програмування. Постановка задачі нелінійного програмування. Метод множників Лагранжа. Задача випуклого програмування. Матрична форма запису задачі квадратичного програмування. Динамічне програмування.

 

Розділ. 4.ПРОЕКТУВАННЯ ГНУЧКИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ

4.1. Задачі проектування гнучких комп’ютеризованих систем (ГКС). Основні принципи побудови ГКС. Основні задачі проектування ГКС. Системний підхід при проектуванні ГКС.

4.2. Розробка організаційної та функціональної структур ГКС. Організаційна та функціональна структура ГКС. Організаційна та функціональна структура гнучкої виробничої системи (ГВС). Системотехнічний синтез функціональних структур ГВС.

4.3. Системно-технологічне проектування ГВС. Особливості технологічного проектування ГВС. Концепція двоетапного проектування ГВС. Класифікація та кодування об’єктів виробництва (ОВ). Основні напрямки утворення технологічних груп. Побудова групової операції. Визначення складу засобів транспортування ОВ.

4.4. Визначення складу основного устаткування ГВС. Розподіл операцій по гнучким виробничим модулям (ГВМ). Вибір варіантів складу основного технологічного обладнання.

4.5. Розробка структурно-компонувальної схеми ГВС. Рекомендації з компонування ГВМ в ГВС. Вибір автоматизованої транспортно-складської системи (АТСС). Компонувальні рішення ГВС.

4.6. Інформаційне забезпечення ГКС.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

При проведенні Комплексного фахового випробування заборонено користуватись будь-якими допоміжними матеріалами.

Система оцінювання завдань Комплексного фахового випробування забезпечує оцінку здатності вступника:

-                узагальнювати отримані знання для вирішення конкретних практичних завдань;

-                застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

-                інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

-                викладати матеріал логічно, послідовно.

Критерії оцінювання завдань Комплексного фахового випробування враховують наступне:

-                 оцінка за виконання Комплексного фахового випробування  виставляється за системою ECTS – 100-бальна шкала;

-                 максимальна кількість балів, яка нараховується за виконання окремого завдання – 25;

-                 оцінювання результатів кожного завдання здійснюється у п’ятирівневій системі балів (табл. 1).

 

Таблиця 1. Критерії оцінювання завдань

Оцінка

Опис

20-25

Наведені необхідні теоретичні відомості (основні теоретичні положення методу розв’язання задачі) та повністю виконано практичне завдання

15-19

Наведені необхідні теоретичні відомості (основні теоретичні положення методу розв’язання задачі), проте є деякі несуттєві недоліки при виконанні практичного завдання

8-14

Наведені деякі теоретичні відомості (деякі теоретичні положення методу розв’язання задачі) та повністю виконано практичне завдання

1-7

Наведені деякі теоретичні відомості (деякі теоретичні положення методу розв’язання задачі) без виконання практичного завдання

0

Теоретичні відомості відсутні, практичне завдання не виконано


Загальний критерій оцінюється по сумі балів за відповіді на завдання із всіх чотирьох розділів:

Rзаг = Rрозд1 + Rрозд2 + Rрозд3 + Rрозд4 = 25 + 25 + 25 + 25 =100 балів.

Для отримання вступником відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка Rзаг

переводиться згідно з табл. 2.

 

Таблиця 2. Таблиця переведення

Rзаг

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95… 100

A

відмінно

85 … 94

B

добре

75 … 84

C

65 … 74

D

задовільно

60 … 64

E

 

FX

незадовільно


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. – К.: Віпол, 2000. – 688 с.
 1. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.:Сов.радио, 1978. – 399 с.
 2. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В.   Вычислительные методы для инженеров. – М.: Высшая школа, 1994.– 544 с.
 3. Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. – К.: Видавнича группа BHV, 2006, 480 с.
 1. Гнучкі комп”ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник / Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокін, М.М. Поліщук, М.М. Ткач, К.Б. Остапченко, О.І. Лісовиченко.-Житомир: ЖДТУ, 2005.-680 с.

 

Розробники програми:

проф. Стенін О.А.

проф. Ямпольський Л.С.

доц. Лісовиченко О.І.

доц. Ліхоузова Т.А.

доц. Пасько В.П.

доц. Ткач М.М.

 


ПРОГРАМА

додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра

спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”

по спеціалізації «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи»

 


ПРОГРАМА СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

в аспірантуру ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ”


Template Joomla 1.6

Новини

Контакти

м. Київ, пр. Перемоги, 37корпус 18, кімнати 409, 437 Тел.: (044) 204-93-80 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Template Joomla 1.6