Абітурієнту - вступ на 1 курс


КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

 

проводить набір студентів на навчання за наступними

спеціальностями та спеціалізаціями:

 

Фаховий рівень

Кваліфікація

Галузь знань

Код і назва спеціальності

Назва спеціалізації

Форма навчання

Бакалавр

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем


денна

Бакалавр

Фахівець з інформаційних систем та технологій

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна
заочна

Магістр

Магістр (професійний/науковий)
з комп'ютерних систем

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

денна

Магістр

Магістр (професійний/науковий)
з комп'ютерних систем

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технологі

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

денна
заочна

 


Навчання бюджетне та за контрактом.

Під час навчання студентам надається відстрочка призову до армії.

Студенти забезпечені гуртожитком.

 


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Спеціальності ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну середню освіту

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою

Код

Назва

121

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література

0,2

0,05

0

100

2. Математика

0,5

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

126

Інформаційні системи та технології

1. Українська мова та література

0,2

0,05

0

100

2. Математика

0,5

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100


Правила прийому до НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"


 

Шановні абітурієнти

Базові знання, які отримують наші випускники:

 • вища та спеціальні розділи математики
 • програмування: (метапрограмування, об’єктно орієнтоване програмування, WEB - програмування)
 • технології розробки програмного забезпечення
 • операційні системи та системи управління базами даних
 • створення та обробка баз даних
 • обробка та захист інформації
 • комп’ютерна електроніка та схемотехніка
 • мікропроцесорні системи та мікроелектроніка
 • архітектура комп’ютерних систем та мереж
 • теорія моделювання складних систем та бізнес-проектів
 • ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • сучасна теорія управління та оптимізації
 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • нейрокомп’ютерні та робототехнічні системи
 • економіка підприємства та основи менеджменту
 • комп’ютерні технології
 • цифрові елементи управління
 • інтелектуальні інформаційні системи
 • інформаційно-пошукові та експертні системи обробки інформації

 

 

Випускники нашої спеціальності, як фахівці широкого профілю працюють на посадах:

 • керівник, координатор та менеджер ІТ-проектів
 • фахівець з нейрокомп’ютерних систем
 • фахівець з системотехніки, системи управління і автоматики
 • фахівець з комп’ютерних систем та мереж
 • системний аналітик комп’ютерних систем управління та обробки інформації
 • референт у галузі обчислювальної техніки та наукових та виробничих установах

 

Більш докладніше зі змістом наших навчальних планів Ви можете познайомитися з рекламних буклетів та інших матеріалів про кафедру технічної кібернетики, розміщених на web-сайті та інформаційних стендах.

Ви також можете порівняти наші навчальні плани з відповідними планами підготовки бакалаврів за іншими спорідненими напрямами навчання, які проводить факультет інформатики та обчислювальної техніки. Ви побачте, що зміст планів на факультеті має багато спільного по всіх напрямках. Але безумовно кожний напрямок має свої характерні відмінності. Якщо бакалаври з ком’ютерної інженерії отримують поглиблену підготовку в області розробки, проектування ком’ютерної техніки, а бакалаври з комп’ютерних наук – в області інформаційних технологій, бакалаври з програмної інженерії отримують підготовку в області програмних систем, то бакалаври з інформаційних систем і технологій кафедри технічної кібернетики готуються для впровадження сучасних методів розробки, дослідження, проектування та експлуатації сучасних комп’ютеризованих, робототехнічних, програмних та програмно-апаратних систем на базі інноваційних прогресивних інформаційних технологій у різні галузі народного господарства, сфери бізнесу, науки і техніки, медицини, освіти на основі широкого використання інформаційних систем і технологій, а також комп’ютерних систем та мереж.


Сьогодні Ви стоїте перед складним та відповідальним вибором, від якого буде залежати, можливо, все подальше життя – ким бути?

Яку професію обрати, щоб вона була на хвилі технічного прогресу? Нині найбільш динамічно та успішно розвиваються комп’ютерні та інформаційні технології. Сучасний комп’ютер – це високопродуктивна система обробки даних, яка виступає в ролі провідника інформаційних технологій в різних сферах діяльності людини. Швидкими темпами розвиваються і самі інформаційні технології, застосування яких стало настільки різноманітним, що виникла необхідність їх розглядати не окремо, а в системному плані. Це привело до формування нового напрямку в галузі технічних наук – інформаційних систем і технологій, сферу діяльності якої визначено стандартами Міжнародної організації по стандартизації та Міжнародної електротехнічної комісії (ISO та IEC).

Інформаційні системи і технології – це проектування, реалізація, тестування, впровадження та підтримка систем в цілому.

Інформаційні системи і технології займаються вивченням питань, пов’язаних з розробкою та експлуатацією програмно-апартних систем.

Спеціальність займається вивченням питань, пов’язаних з розробкою критеріїв оцінювання та методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного передбачення, розроблення теоретичних і прикладних засад побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації, програмно-апаратних систем та систем управління.


Сфера діяльності фахівців з інформаційних систем і технологій є проектування та впровадження, а також застосування систем різного призначення, створених на основі використання сучасних комп’ютерно-інтегрованих та нано-технологій.

В сферу інформаційних систем і технологій входять:

 

Соціально-економічні системи:

 • органи державної влади;
 • фінансово-економічні;
 • страхові та банківські;
 • житлово-комунального господарства;
 • військові;
 • служб надзвичайних ситуацій;
 • медицини.


Технічні системи:

 • автоматики і управління об’єктами та процесами;
 • робототехнічні та нейрокомп’ютерні;
 • авіакосмічні;
 • програмні та програмно-апаратні;
 • транспорту та енергетики;
 • виробничі;
 • інтелектуальні.

Основні напрями навчального плану підготовки студентів:

Математична та фундаментальна підготовка – 1800 годин

Інтелектуальні системи – 700 годин

Комп’ютерні системи та мережі – 850 годин

Обробка та захист інформації – 550 годин

Соціально-економічна підготовка – 1050 годин

Системо-технічна підготовка – 1050 годин

Програмування – 2700 годин


Основні задачі та структура інформаційних систем і технологій

Сучасні інформаційні системи і технології  використовують широкий арсенал методів, засобів та інструментів, таких як програмування, моделювання, прийняття рішень оптимізації, планування та управління. Методи інформаційних систем і технологій використовуються для реалізації систем різного масштабу від космічних кораблів, робототехнічних систем до мікроконтролерів з вбудованим програмним забезпеченням.

Інформаційні системи і технології будучи універсальним підходом, широко використовує досягнення різних галузей знань.

 

 

Напрямок «Інформаційні системи і технології» є одним із базових у "КПІ ім. Ігоря Сікорського", де можна навчитись:

 • Застосовувати принципи дослідження та проектування сучасних комп’ютеризованих систем управління у виробництві та бізнесі
 • Розробляти та проектувати системи на базі Web-технологій
 • Будувати та досліджувати математичні моделі об’єктів та систем
 • Розробляти оптимальні та інтелектуальні системи керування і прийняття рішень
 • Розробляти програмне та апаратне забезпечення комп’ютеризованих та робототехнічних систем
 • Розробляти системи штучного інтелекту, зокрема системи реального часу
 • Створювати нові інформаційні технології подання і обробки знань у прикладних системах штучного інтелекту
 • Створювати нові інформаційні технології подання і обробки знань у прикладних системах штучного інтелекту
 • Створювати програне забезпечення комп’ютеризованих інтелектуальних систем з використанням сучасних технологій візуального програмування
 • Розробляти, проектувати та впроваджувати сучасні системні технології побудови комп’ютеризованих системах мереж для виробничих та комерційних установ
 • Проектувати нейрокомп’ютерні системи­

 

І це є далеко не повний перелік перспективних місць працевлаштування наших випускників. У теперішній час потреба в фахівцях з інформаційних систем і технологій постійно зростає. Без таких систем неможливо налагоджувати сучасне виробництво та розвивати бізнес. Тому і спеціалісти, яких готує кафедра, можуть працювати на будь-яких підприємствах та установах. Саме вибір напрямку Інформаційних систем і технологій за спеціалізацією ”Інформаційні технології управління розподіленими динамічними системами” вважається найбільш універсальним та дае можливість застосовувати системні, наукові та менеджерські навички, необхідні для формування потужного іженерно-техніного інструментарію управління розробкою програмних, програмно-апаратних засобів сучасних інформаційних технологій, проектування бізнесу i його складових, та багато іншого.

Активна інтеграція України у світове середовище постійно потребує фахівців, яких готує кафедра технічної кібернетики.

Наші випускники працюють у країнах Європи, Америки, Канади (більш ніж 56 країнах світу) i є провідними фахівцями у своїй галузі.

 

При підготовці фахівців використовуються:

Операційні системи: Windows, Linux, Unix.

САПР: AutoCAD, Компас 3D.

СУБД: Oracle, MS SQL, Access.

Мови і середовища програмування: C#,  C++, Pascal, Assembler, Delphi, PHP, Java, Visual Studio, Lips, Meta Ocami, Forth, Nemerle.

Математичні пакети: MathCad, MathLab, Mathematica.

Графічні пакети: #D Studio Max, Maya, Photoshop, Flash, Corel Draw

Моделювання електронних схем: Electronics Workbench

Пакети підготовки документів: Quark Express, Page Maker, Adobe Illustrator, Microsoft Office, Adobe InDesignКафедра пишається своїми відомими випускниками серед яких:

 

Згуровський М.З. - академік НАНУ, ректор "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Павлов О.А. - професор, декан ФІОТ, зав. кафедри фізико-технічного інституту "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Синєглазов В.М. - д.т.н., проф., директор інституту Електроніки та системи управління НАУ. Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Міжнародної академії навігації та управління рухом, лауреат Державної премії України


та багато інших видатних вчених, серед яких можете бути і ВИ !


За додатковою інформацією звертатись до заступника відповідального секретаря відбіркової комісії ФІОТ Польшакової Ольги Михайлівни, корпус 18, кімната 437, тел.: (044) 204-93-80.

За оформленням контрактів на навчання звертатися до кімнати 404, корпус 18, КПІ ім. Ігоря Сікорського.


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6