Силабуси компонентів освітніх програм


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - ступінь «Бакалавр»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна програма "Інформаційне забезпечення робототехнічних систем"
Код
н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Назва файлу
ЗО 1 Історія науки і техніки 28546Istoriyanaukyitekhniky
ЗО 2 Фізичне виховання 28546Fizychnevykhovannya
ЗО 3 Іноземна мова 28546Inozemnamova
ЗО 4 Українська мова за професійним спрямуванням 28546Ukrayins'kamovazaprofesiynymspryamuvannyam
ЗО 5 Вища математика 28546Vyshchamatematyka
ЗО 6 Фізика 28546Fizyka
ЗО 7 Спеціальні розділи математики 28546Spetsialʹnirozdilymatematyky
ЗО 8 Права людини 28546Pravalyudyny
ЗО 9 Вступ до філософії 28546Vstupdofilosofiyi
ЗО 10 Теорія ймовірностей і математична статистика 28546Teoriyaymovirnosteyimatematychnastatystyka
ЗО 11 Економіка і підприємництво 28546Ekonomikaipidpryyemnytstvo
ЗО 12 Екологічна та природно-техногенна безпека 28546Ekolohichnatapryrodno-tekhnohennabezpeka
ПО 1 Програмування 28546Prohramuvannya
ПО 2 Курсова робота з програмування 28546Kursovarobotazprohramuvannya
ПО 3 Операційні системи 28546Operatsiynisystemy
ПО 4 Теорія алгоритмів 28546Teoriyaalhorytmiv
ПО 5 Комп’ютерні мережі 28546Komp'yuternimerezhi
ПО 6 Бази даних 28546Bazydanykh
ПО 7 Курсова робота з баз даних 28546Kursovarobotazbazdanykh
ПО 8 Теорія систем та системний аналіз 28546Teoriyasystemtasystemnyyanaliz
ПО 9 Проектування інформаційних систем 28546Proektuvannyainformatsiynykhsystem
ПО 10 Управління проєктами 28546Upravlinnyaproektamy
ПО 11 Безпека інформаційних систем 28546Bezpekainformatsiynykhsystem
ПО 12 Іноземна мова професійного спрямування 28546Inozemnamovaprofesiynohospryamuvannya
ПО 13 Технології розроблення програмного забезпечення 28546Tekhnolohiyirozroblennyaprohramnohozabezpechennya
ПО 14 Курсова робота з технологій розроблення програмного забезпечення 28546Kursovarobotaztekhnolohiyrozroblennyaprohramnohozabezpechennya
ПО 15 Інформаційно-сенсорні системи роботів 28546Informatsiyno-sensornisystemyrobotiv
ПО 16 CAD-системи та мультимедіа 28546CAD-systemytamul'tymedia
ПО 17 Моделювання технічних систем 28546Modelyuvannyateyinichnykhsystem
ПО 18 Робототехнічні системи та комплекси 28546Robototekhnichnisystemytakompleksy
ПО 19 Курсовий проект з робототехнічних систем та комплексів 28546Kursovyyproektzrobototekhnichnykhsystemtakompleksiv
ПО 20 Теорія і методи оптимізації 28546Teoriyaimetodyoptymizatsiyi
ПО 21 Операційні системи мобільних роботів 28546Operatsiynisystemymobil'nykhrobotiv
ПО 22 Комп’ютерна електроніка та мікропроцесорні системи 28546Komp'yuternaelektronikatamikroprotsesornisystemy
ПО 23 Архітектура комп’ютерних систем 28546Arkhitekturakomp'yuternykhsystem
ПО 24 Технології Інтернет речей 28546Tekhnolohiyiinternetrechey
ПО 25 Управління технічними системами 28546Upravlinnyatekhnichnymysystemamy
ПО 26 Інтелектуальні технології в робототехніці 28546Intelektualnitekhnolohiyivrobototekhnitsi
ПО 27 Курсова робота з інтелектуальних технологій в робототехніці 28546Kursovarobotazintelektual'nykhtekhnolohiyvrobototekhnitsi
ПО 28 Переддипломна практика 28546Pereddyplomnapraktyka
ПО 29 Дипломне проєктування 28546Dyplomneproyektuvannya

 


Template Joomla 1.6
Template Joomla 1.6